کفشهای زائرانت

 یا قائم آل محمد علیه السلام

در بازار حجره دارم!(وان یکاد...) می فروشم.سرمایه ام را خشت میکنم ویک جمکران آرزو می سازم.تورا در محراب آن می نشانم وخود بر در می ایستم .کفشهای زائرانت را به خود می آویزم وتا صبح سلام گوی فرشتگانم.

قلبقلبقلب

/ 0 نظر / 3 بازدید