ندیدم جایی....

رساله را ورق زدم
ندیدم جایی
  عقد-خواهر -و -برادرے -را!
خواهرم
برادرم
پیشه کنیدتقواے -مجازی را
همانطور که در خیابان از کنار
یکدیگر میگذرید در حالیکه
نگاهتان دوخته شده به زمین،
همانطور که در فضاے عینی
از مفرد خطاب کردن نامحرمان
شرم دارید
پیشه کنید تقواے مجازے را

/ 0 نظر / 59 بازدید