حرف دل

ای خدای بزرگ ما وارث خون شهدا وامانت دار این امانت بزرگ تو گشته ایم-شهید محمد تقی صفار شاهرودی

اسفند 96
2 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
7 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
7 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
9 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
10 پست
خرداد 92
12 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
11 پست
دی 91
14 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
11 پست
شهریور 91
9 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
14 پست
خرداد 91
23 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
10 پست
آذر 90
17 پست
آبان 90
13 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
22 پست
اسفند 89
18 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
15 پست
آذر 89
14 پست
آبان 89
17 پست
مهر 89
10 پست
شهریور 89
8 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
3 پست