زیبا ترین سروده ی هستی

به خود اجازه نمی دهم برای شناخت علی(ع)کلمه ای بر زبان برانم وبا قدرت عقل شخصیت او وزندگی پر ماجرایش را تجزیه وتحلیل کنم.

شناخت علی(ع)فقط به قدرت عشق میسر است وفقط عشق اجازه دارد به حریمش نزدیک شود.

من هم فقط به قلب سوخته خود اجازه میدهم که از علی(ع)سخن بگوید وفقط به حرمت عشق جرات می کنم به علی(ع)نزدیک شوم.اگر شعله ی عشق اودر دلم زبانه نمی کشید،ابدا به ساحتش جسارت نمی کردم ونامش را به زبان نمی راندم...

آخرچگونه می توان خدای بزرگ را پرستید وبه علی (ع)عاشق نشد؟چگونه ممکن است به خدا که کمال مطلق است چشم دوخت ولی کمال متعالی علی (ع)را ندیده گرفت ؟عشق به علی(ع)جزوی از پرستش خداونداست.  قلب                       شهید چمران

/ 0 نظر / 3 بازدید