حجابم یعنی دعای مادرم

حجابم یعنی دعای مادرم یعنی محبت خدایم

اینکه زن باشی و از آبشارهای زیبای موهایت لذت ببری, ولی آن را بپوشانی وپنهان کنی تا حتی تاری از آن معلوم نباشد!

اینکه زن باشی و اندام مناسبی داشته باشی ولی آن را بپوشانی و پنهان کنی!

اینکه زن باشی و بتوانی زیبا و با عشوه حرف بزنی ,ولی نزنی و صدایت را نازک
نکنی!

اینکه زن باشی و در بازار عرضه و تقاضای ادا و عشوه و هوس بتوانی عرضه کننده
باشی, ولی نباشی هر چند قابلیتش را داشته باشی

اینکه زن باشی و جوری حرف بزنی, قدم برداری و پوشش داشته باشی که همکارت,

استادت, هم کلاسی ات تحریک نشود و راحت و آسوده کارش را بکند و

تمرکزش به هم نریزد, اینکه با همه این تناقض ها دست به گریبان باشی و حتی پایت گران هم تمام شود!

همه اینها ارزش یک لحظه نگاه رضایت بخش مادرم زهرا را دارد که دست دعا بلند کند و بگوید ...

 خدایا:

دختران امت پدرم, همه زیبایی ها را داشتند و معیوب و مفلوج و کچل و زشت نبودند,
ولی برای رضای تو زیبایی هایشان را از نامحرم پنهان کردند!

پس تو محبت کن خودت را در دل هایشان پنهان کن ...!

 

/ 0 نظر / 29 بازدید