مهدیا!

یا صاحب الزمان کاش میدانستم که کی وکجادلها به ظهور توقرار وآرام خواهدگرفت وغم پریشانی دوستان حق به شادمانی مبدل می گردد.به کدامین سرزمین اقامت داری ؟بسیار سخت است برای من که همه خلق راببینم وتورا نتوانم ببینم.ای عزیز من بسیار سخت است برای شیعیانت که هیچ صدایی از تو به آنهانرسد...

مولای من عزیز دلم تا کی در انتظار شما سر گردان وحیران باشم؟!

قلب

/ 1 نظر / 3 بازدید