اذن دخول..

زائــر هــمــیشــه بــعــد نــجــفــ کــربــلا رود یــعــنــی" غــدیــر"

اذن دخــول مــحـــرم اســتـــ. . .

/ 2 نظر / 43 بازدید
ماه ولاء

☜هـر چـقــدرم روز ســخـتــی در پــیــش داشـتـــه بـاشــی ✓ یــادت نـره کـه ☜"خــــــــــدا"☞ مـوقـعــی کـه تـک تـک قـدم هــاتـــو ✓ بـــرمـیـــداری ⇤ "بـاهـــاتـه" [گل]